Perdjandjiankoe, Bala-Tentara keselamatan - pekerdjaan Bagi Orang Moeda.


0